STATUT

STATUT Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
stanowi załącznik do Uchwały Nr CXXXVII/371/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia
5 listopada 2010r. w sprawie utworzenia muzeum fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie. 

 UCHWAŁA NR CXXXVII/371/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie utworzenia muzeum fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie
 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.9 i art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001r., Nr 142, poz.1591 z póź.zm.) oraz art.9 i art.11 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r., Nr 13, poz. 123 z póź. zm.) w związku z art. 5 i art.6
ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 1997, Nr 5, poz.24 z póź.zm.) i po uzgodnieniu z Ministrem
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

uchwala się co następuje:
§ 1. Tworzy się gminną instytucję kultury pod nazwą: Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy
       w Pniewie w organizacji, zwaną dalej Muzeum.
§ 2. Siedzibą Muzeum jest Pniewo.
§ 3. Przedmiotem działalności Muzeum jest ochrona i udostępnianie zachowanych fortyfikacji Frontu Fortecznego Łuku
       Odry i Warty (Międzyrzecki Rejon Umocniony), oraz gromadzenie, ochrona, naukowe opracowywanie
        i udostępnianie zbiorów dotyczących fortyfikacji i nietoperzy poprzez prowadzenie, w szczególności działalności
        wystawienniczej, popularyzatorskiej, edukacyjunej i wydawniczej.
§ 4.1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Międzyrzecz.
      2. Gmina zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.
      3. Burmistrz Międzyrzecza przekaże Muzeum nieruchomości z obiektami fortecznymi i towarzyszącymi w
          użytkowanie na czas nieoznaczony a wyposażenie stanowiące mienie ruchome oraz wartości
          niemeterialne i prawne na własność.
§ 5.1. Muzeum nadaje się statut - Muzeum w organizacji, stanowiący załącznik do uchwały.
      2. Po zakończeniu organizowania Muzeum , Muzeum zostanie nadany statut zgodnie z wymogami określonymi
          w art. 6  ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
                                                                                                                            Załącznik do Uchwały Nr CXXXVII/371/10
                                                                                                                                            Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
                                                                                                                                                        z dnia 5 listopada 2010r.
                                                                           STATUT
                                                    MIĘDZYRZECKIEGO REJONU UMOCNIONEGO-
                                                MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE

                                                                     W ORGANIZACJI


                                                                                                             

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1. Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie jako Muzeum w organizacji, zwane
       dalej "Muzeum", działa w szczególności na podstawie:
   1) ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 1997r. Nr 5, poz. 24, z póź. zm.), zwanej dalej "ustawą
       o muzeach", 
  2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13,
       poz.123, z póź.zm.), zwanej dalej "ustawą",
   3) niniejszego statutu.
§ 2.1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Międzyrzecz, zwana dalej Gminą.
      2. Muzeum jest gminną instytucją kultury, podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez
          Burmistrza; z chwilą wpisania do rejestru Muzeum nabędzie osobowość prawną.
      3. Siedzibą Muzeum jest Pniewo, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2
Cele i zadania Muzeum


§ 3.1. Zadaniem Muzeum jest ochrona i udostępnianie zachowanych fortyfikacji Frontu Fortecznego Łuku
          Odry i Warty (Międzyrzecki Rejon Umocniony), częściowa jego odbudowa oraz gromadzenie, ochrona,
           naukowe opracowywanie i udostępnianie zbiorów dotyczących fortyfikacji i nietoperzy.   
  2. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, Muzeum w szczególności będzie:
      1) gromadzić, katalogować i naukowo opracowywać zbiory i materiały dokumentacyjne;
      2) udostępniać zgromadzone zbiory poprzez organizowanie wystawy stałej i organizowanie wystaw okresowych;
      3) prowadzić działalność popularyzatorską, edukacyjną, badawczą, wydawniczą i kulturalną;
      4) przechowywać zgromadzone zbiory w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania
          i bezpieczeństwo oraz magazynować w sposób dostępny do celów naukowych;
      5) opracowywać kopie, repliki i realizacje multimedialne przedmiotów o wartości historycznej i artystycznej;
      6) użyczać i przyjmować w depozyt zbiory zgodnie z obowiązującymi przepisami;
      7) opracowywać, publikować i rozpowszechniać wydawnictwa drukowane i multimedialne, filmy oraz programy
           komputerowe z zakresu swojej działalności;
      8) organizować lub współorganizować spotkania, zjazdy i konferencje związane z zakresem swojej działalności.
   3. Muzeum może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury,
       edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi,
       mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. 
§ 4. Muzeum uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze strategii i programów rządowych i samorządowych.

Rozdział 3
Nadzór i zarządzanie Muzeum


§ 5.1. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
      2. Nadzór bezpośredni nad Muzeum sprawuje Burmistrz Międzyrzecza.
§ 6.1. Na czele Muzeum stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz.
      2. Kandydat na Dyrektora może zostać wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza.
      3. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, czuwa nad mieniem
          Muzeum i jest  za nie odpowiedzialny.
      4. Do zakresu działania Dyrektora należy prowadzenie prac przygotowawczych, programowych
          i inwestycyjnych zmierzających do zakończenia procesu organizowania Muzeum, otwarcia wystawy stałej
          i udostępnienia Muzeum publiczności.
      5. W celu realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 4, do Dyrektora należy w szczególności:
      1) kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych, pracowniczych,
          administracyjnych i technicznych;
      2) nadzór nad gromadzonymi zbiorami i majątkiem Muzeum;
      3) przedstawianie właściwym instytucjom i Burmistrzowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań
          oraz wniosków finansowych;
      4) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi
           i materiałowymi;
      5) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń, regulaminów, decyzji;
      6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikiem Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających
          ze stosunku pracy;
      7) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.
§ 7. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy głównego księgowego.
§ 8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Muzeum upoważnieni są:
       1) Dyrektor samodzielnie;
       2) ustanowieni pełnomocnicy.
§ 9.1. Organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora.
      2. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym w ust.1.
§ 10.1.Przy Muzeum działa Rada Muzeum.
       2. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Gmina.
       3. Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.
       4. Rada Muzeum liczy 5 członków.
       5. Rada Muzeum działa w zakresie i zgodnie z zasadami określonymi w art.11 ustawy o muzeach.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa


§ 11.1.Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
        2.Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla realizacji celów wynikających z zakresu
           działania Muzeum.
        3.Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego,
           obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Organizatorowi.
§ 12. Bieżąca działalność Muzeum  jest finansowana z uzyskiwanych przychodów, którymi są:
       1)dotacje otrzymywane od Gminy;
       2)wpływy z prowadzonej działalności;
       3)środki otrzymywane od innych osób fizycznych i osób prawnych oraz innych źródeł.

Rozdział 5
Działalność dodatkowa


§ 13.1.W celu finansowania działalności określonej w § 3 Muzeum może prowadzić, jako dodatkową,
           działalność gospodarczą, według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta
           nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności Muzeum, określonego w § 3.
        2.Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie:
        1)sprzedaży wydawnictw, pamiątek, replik przedmiotów historycznych, materiałów promocyjnych i
           wyrobów przemysłów kultury,
         2)odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, koncertów, 
            pokazów, konferencji, szkoleń i innych spotkań,
         3)publikacji i rozpowszechniania wydawnictw z zakresu swojej działalności.
        2. Dochód z działalności gospodarczej Muzeum może być wykorzystany wyłącznie w celu finansowania
            działalności statutowej.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe


§ 14.1.Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Gmina, na warunkach i w trybie przewidzianym
           w obowiązujących przepisach.
        2. Niniejszy statut, zgodnie z art.6 ust.3 ustawy o muzeach, obowiązuje do czasu zakończenia procesu
            organizowania Muzeum.
        3. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
    

 


   
                                   UCHWAŁA  NR  XL V/406/14
                           RADY  MIEJSKIEJ  W  MIĘDZYRZECZU
                                    z dnia 30 września 2014r.


w sprawie zakończenia organizacji gminnej instytucji kultury Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w organizacji, zmiany nazwy
i nadania jej statutu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. ze zm.1) oraz art. 9 i art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406 j.t. ze zm.2) w związku
z art. 5 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 2012r. poz. 987 j.t. ze zm.3) i po
uzgodnieniu z Ministrem Kultury i  Dziedzictwa Narodowego

uchwala się co następuje:

§ 1. Stwierdza się zakończenie organizacji gminnej instytucji kultury pod nazwą Międzyrzecki Rejon
Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w organizacji powołanej Uchwałą nr
CXXXVII/371/10 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie utworzenia
muzeum fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie ( Dz. Woj. Lubuskiego z 2010r. Nr 112, poz. 1742 zm.
z 2012r. poz. 1475) i w związku z powyższym zmienia się nazwę tej instytucji na: Międzyrzecki
Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.
§2. Międzyrzeckiemu Rejonowi Umocnionemu - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
nadaje się uzgodniony z Ministrem Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego statut stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego
  

                                                                                                                   Załącznik  do Uchwały Nr XLV/406/14
                                                                                                                              Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
                                                                                                                                         z dnia 30 września 2014r.


 STATUT

MIĘDZYRZECKIEGO REJONU UMOCNIONEGO -

MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE

 

 

Rozdział 1.

§ 1. Międzyrzecki Rejon Umocniony – Muzeum Fortyfikacji  i Nietoperzy w Pniewie , zwane dalej "Muzeum", działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
       (Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z póź.zm.);
  2) ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 2012r. poz.987);
  3) ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1586,
       z późn.zm.);
  4) postanowień niniejszego statutu.

§ 2.1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Międzyrzecz, zwana dalej Gminą.

 1. Muzeum jest gminną instytucją kultury, podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury
  prowadzonego przez Burmistrza i z chwilą wpisania do rejestru Muzeum nabywa osobowość prawną.
 2. Siedzibą Muzeum jest Pniewo, a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozdział 2.

Cele i zadania Muzeum

§ 3. Zadaniem Muzeum jest ochrona i udostępnianie zachowanych fortyfikacji Frontu Fortecznego
Łuku Odry i Warty (Międzyrzecki Rejon Umocniony), częściowa jego rewitalizacja i gromadzenie,
ochrona, edukacja, naukowe opracowywanie i udostępnianie zbiorów dotyczących fortyfikacji i nietoperzy.

§ 4. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów, w tym:
1)    ciężki sprzęt wojskowy (czołgi, działa, samobieżne, wyrzutnie rakietowe, armaty, moździerze, wozy
       bojowe, radiostacje, sprzęt saperski, samochody wojskowe itp.);     
2)    broń i uzbrojenie;
3)    elementy wyposażenia indywidualnego żołnierzy;
4)    umundurowanie żołnierza polskiego i armii europejskich
5)    materiały dokumentacyjne: zdjęcia, pamiątki, relacje, medale, dokumenty;
6)    dzieła sztuki związane z tematyką historyczno-wojskową;
7)    materiały biblioteczne związane z tematyką historyczno-wojskową;
8)    elementy wyposażenia i uzbrojenia obiektów fortecznych.

§ 5.1. Muzeum realizuje zadania określone w § 3 w szczególności poprzez:

 1.   gromadzenie, katalogowanie i naukowo opracowywanie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;     
  2) udostępnianie zgromadzonych zbiorów poprzez organizowanie wystaw stałych, czasowych
       i objazdowych;

3) prowadzenie działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej, badawczej i wydawniczej;

4) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania
     i bezpieczeństwa oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

5) opracowywanie kopii, replik i realizacje multimedialne przedmiotów wartości historycznej
     i artystycznej;

6) użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw drukowanych i multimedialnych, filmów
     oraz programów komputerowych z zakresu swoje działalności;

8) organizowanie  lub współorganizowanie spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej
    działalności.

2.Muzeum może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami
kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami
pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

§ 6. Muzeum uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze strategii i programów rządowych
i samorządowych.

 

Rozdział 3.

Nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 7. 1. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

 1. Nadzór bezpośredni nad Muzeum sprawuje Burmistrz Międzyrzecza.

§ 8. 1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Burmistrz.

 1. Kandydat na Dyrektora może zostać wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzonego przez Burmistrza.
 2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
 3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1) kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, oświatowych, organizacyjnych,      pracowniczych, administracyjnych i technicznych;

            2)  nadzór nad gromadzonymi zbiorami i majątkiem Muzeum;

            3) przedstawianie właściwym instytucjom i Burmistrzowi planów rzeczowych i finansowych,   
                sprawozdań oraz wniosków finansowych;

            4) czuwanie nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem posiadanymi środkami finansowymi
               i materiałowymi;

            5) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń, regulaminów i decyzji;

            6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie      
                decyzji wynikających ze stosunku pracy;

            7) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;

§ 9. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy głównego księgowego.

§ 10. Do składania oświadczeń woli w imieniu Muzeum upoważnieni są:

 1. Dyrektor samodzielnie;
 2. ustanowieni pełnomocnicy.

§ 11. 1. Organizację wewnętrzną Muzeum określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora.

 1. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym w ust. 1.

§ 12. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.

 1. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Burmistrz.
 2. Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.
 3. Rada Muzeum liczy 5 członków.
 4. Rada Muzeum działa w zakresie i zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ustawy o muzeach.

 

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa

§ 13. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

 1. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
 2. Dyrektor Muzeum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
  obligatoryjnie jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia Organizatorowi.

§ 14. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

 1. dotacje otrzymywane od Gminy;
 2. wpływy z prowadzonej działalności;
 3. środki otrzymywane od innych osób fizycznych i osób prawnych oraz innych źródeł.

 

Rozdział 5.

Działalność dodatkowa

§ 15. 1. W celu finansowania działalności określonej w § 3 Muzeum może prowadzić jako dodatkową,
działalność gospodarczą, według zasad określonych w obowiązujących przepisach,
o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności Muzeum, określonego w § 3.

 1. Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w zakresie:

1) sprzedaży wydawnictw, pamiątek, replik przedmiotów historycznych, materiałów promocyjnych
i wyrobów przemysłów kultury;

2) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli,
koncertów, pokazów, konferencji, szkoleń, innych spotkań, działalności gastronomicznej, usług
turystycznych i wynajmu pomieszczeń;

3) publikacji i rozpowszechniania wydawnictw z zakresu swojej działalności.

 1. Dochód z działalności gospodarczej Muzeum może być wykorzystany wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej.

 

Rozdział 6.

Przepisy końcowe

§ 16. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Gmina, na warunkach i w trybie  
              przewidzianym w obowiązujących przepisach.
         2.  Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

                                                                                            

   
   
   
   


 

 

      
 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mazurek Anna
(2012-10-16 11:49:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Mazurek Anna
(2015-05-21 12:38:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki