Przebudowa

Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie: Pełnienie nadzoru
nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem dla zadania pn.

„PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MUZEUM FORTYFIKACJI I
NIETOPERZY W PNIEWIE”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
3.2. Zadanie współfinansowane jest ze środków w ramach programu INTERREG VA Brandenburgia –
Polska 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania

Nie
Ogłoszenie nr 502634-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w
Pniewie, krajowy numer identyfikacyjny 8049106200000, ul. Pniewo 1 , 66300 Międzyrzecz, woj.
lubuskie, państwo Polska, tel. 95 741 99 99, e-mail biuro@bunkry.pl, faks 95 741 99 99.
Adres strony internetowej (URL): www.bunkry.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bunkry.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bunkry.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Międzyrzecki Rejon Umocniony – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie, 66-300 Międzyrzecz,
Pniewo 1.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i
realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem dla zadania pn. „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ
BUDYNKU MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE”.
Numer referencyjny: MRU.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1.
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie
kontraktem dla zadania pn. „PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MUZEUM
FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE”. 3.2. Zadanie współfinansowane jest ze środków w
ramach programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. 3.3. Szczegółowy opis robót
budowlanych, który polegał będzie nadzorowaniu określa Program Funkcjonalno-Użytkowy Projekt
koncepcyjny będący załącznikiem do niniejszej SIWZ. 3.4. Zakres prac inżyniera kontraktu obejmuje:
3.4.1 Wyłonienie w imieniu zamawiającego wykonawcy robót budowlanych w trybie „Zaprojektujwybuduj”
do wykonania zadania PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MUZEUM
FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE w następującym zakresie: a) Przygotowanie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie „Zaprojektujwybuduj”
wraz z opisem przedmiotu zamówienia, projektem umowy o roboty budowane, zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych - 30 dni od podpisania umowy; b) Przygotowanie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na wyłonienie wykonawcy dostawy transportu szynowego do podziemi
MRU wraz z opisem przedmiotu zamówienia, projektem umowy o dostawy, zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych - 60 dni od podpisania umowy; c) reprezentowanie zamawiającego w procedurze
przetargowej poprzez przygotowanie odpowiedzi do pytań wykonawców – terminy zgodne z ustawa Pzp
w tym zakresie; d) udział jako członek komisji przetargowej w jej pracach zgodnie z art. 20 ustawy Pzp –
terminy zgodne z ustawą Pzp w tym zakresie, wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji z
przeprowadzonego postępowania przetargowego; 3.4.2 świadczenie usługi w zakresie nadzoru nad
projektowaniem, zarządzania i kontroli oraz nadzoru nad realizacją umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania „PRZEBUDOWA WRAZ Z
ROZBUDOWĄ BUDYNKU MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY W PNIEWIE”, w terminie
od dnia podpisania umowy z wykonawca robót budowlanych do dna uzyskania pozwolenia na
użytkowanie obiekt oraz z wykonawca dostaw, nie później niż do grudnia 2022 r., w szczególności: a)
pełnienie nadzoru nad projektowaniem, weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności,
wzajemnej zgodności, weryfikacja wyników dokonania kontrolnych obliczeń w celu znalezienia
ewentualnych błędów, b) zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrolę nad realizacją
robót, dostaw aż do daty wystawienia Ostatecznego Rozliczenia Projektu – przewidywana data grudzień
2022, c) prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu zgodnie z
wymogami programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 i współpracę w tym zakresie
ze służbami Zamawiającego, d) wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur
UE i współpracę w tym zakresie ze służbami Zamawiającego, e) wypełnianie obowiązków wynikających
z procedur zawartych w obowiązujących wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji
współfinansowanych ze środków UE oraz procedurami beneficjenta Projektów dla INTERREG VA
Brandenburgia – Polska 2014-2020, f) przygotowanie rozliczeń robót budowlanych niezbędnych do
złożenia wniosków o płatność zgodnie z procedurami zawartymi w obowiązujących
wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz
procedurami beneficjenta Projektów dla INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, g)
świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w Przeglądach
gwarancyjnych i nadzorowania usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach
gwarancyjnych, w ramach zawartego Kontraktu, h) wykonywanie zadań z uwzględnieniem wymogów i
wytycznych INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, i) wspieranie Zamawiającego jako
lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Projektu, j)
sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi i robotami w zakresie Zadań dodatkowych,
niezbędnych do wykonania Projektu wynikłymi w trakcie realizacji Kontraktu - udzielonych na podstawie
ustawy Prawo zamówień publicznych, k) Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty
związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy,
uczestnictwa w przeglądach i odbiorach w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady robót
budowlanych. 3.4.3 Zakres prac projektowych i robót budowlanych, których dotyczy nadzór obejmuje: a)
przebudową wraz z rozbudową budynku Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie na działkach nr
373 I 374/45, obręb ewid. Kaława, gmina Międzyrzecz; b) wyposażenie obiektu wraz z aranżacją wnętrz;
c) dostawa, montaż uruchomienie i certyfikacja systemu transportu szynowego przeznaczonego do
transportu osób w Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie wraz z oświetleniem, oznakowaniem, i
systemem łączności.
II.5) Główny kod CPV: 71247000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71540000-9
71248000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2022-12-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonali: a) usługę polegającą na pełnieniu pełnobranżowego nadzoru
nad realizacją co najmniej 2 zadań polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu
kubaturowego o kubaturze nie mniejszej niż 5.000 m3, w ramach którego wykonywane były roboty
budowlane, sanitarne i elektryczne; b) Opracowali min. 2 Specyfikacje Istotnych Warunków
Zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych; c) Przygotowywali rozliczenie min. 2
zadań lub projektów lub inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; -
potwierdzone dowodami określającym czy usługi te zostały wykonane należycie. 2. zdolności
zawodowej (w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia). Warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia
publicznego wykonującymi następujące czynności: a) Inżynier Kontraktu / Inspektor Nadzoru branży
konstrukcyjno-budowlanej – wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz posiadający minimalne doświadczenie zawodowe: - doświadczenie przy realizacji min.
2 zadań obejmujących nadzór inwestorski lub jako kierownik budowy lub robót obejmujących roboty
budowlane w ramach inwestycji polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu
kubaturowego; - doświadczenie przy realizacji min. 2 zadań obejmujących sprawdzenie dokumentacji
projektowej składającej się co najmniej z projektu budowalnego na budowę, przebudowę lub
rozbudowę obiektu kubaturowego; b) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej – wyższe wykształcenie
techniczne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający minimalne doświadczenie
zawodowe: - doświadczenie przy realizacji min. 2 zadań obejmujących nadzór inwestorski lub jako
kierownik budowy lub robót obejmujących roboty sanitarne w ramach inwestycji polegających na
budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego; - doświadczenie przy realizacji min. 2
zadań obejmujących sprawdzenie dokumentacji projektowej składającej się co najmniej z projektu
budowlanego na budowę lub przebudowę obiektu kubaturowego w zakresie prac sanitarnych; c)
Inspektor Nadzoru branży elektrycznej – wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający
minimalne doświadczenie zawodowe: - doświadczenie przy realizacji min. 2 zadań obejmujących
nadzór inwestorski lub jako kierownik budowy lub robót obejmujących roboty elektryczne w ramach
inwestycji polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu kubaturowego; -
doświadczenie przy realizacji min. 2 zadań obejmujących sprawdzenie dokumentacji projektowej
składającej się co najmniej z projektu budowalnego na budowę lub przebudowę obiektu kubaturowego
w zakresie prac elektrycznych; d) Specjalista do spraw zamówień publicznych –posiadająca
minimalne doświadczenie zawodowe: - doświadczenie przy realizacji w okresie ostatnich 3 lat min. 2
zadań obejmujących opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1 000
000,00 PLN; - doświadczenie w pełnieniu funkcji członka komisji przetargowej lub biegłego
powołanego przez zamawiającego w postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych dla min.
2 postępowań prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie – na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt. 5.1.1. Wzór
wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – na potwierdzenie
spełnienia warunku określonego w pkt. 5.1.2. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od każdego wykonawcy składającego ofertę: 1) Wypełniony
formularz oferty wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ. 2) Pełnomocnictwo lub inny dokument
określający zakres umocowania do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik
wykonawcy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
Kodeks cywilny winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 3)
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4) Pisemne zobowiązanie lub inne
dokumenty, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ, o ile wykonawca polega na zdolnościach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów za zasadach
określonych w art. 22a ustawy pzp. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 6.1.3) niniejszej SIWZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3.
Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1.3)
niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt
6.1.3) niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
2) ilość pobytów na budowie 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku: a) zmiany w zakresie
świadczenia w przypadku: ? rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy – Wykonawcy z tego
tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania, b) zmiany w sposobie
spełnienia świadczenia w przypadku zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, może nastąpić, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego, c) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej części, przy czym zmiana
spowodowana może być okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub
okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy skutkującymi
koniecznością przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: ? przedłużających się
procedur administracyjnych w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń, na które
Wykonawca nie miał wpływu, ? zawartych przez Zamawiającego aneksów terminowych z Wykonawcą
robot budowlanych, ? opóźnienia w dokonywaniu odbiorów z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, ? konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin
wykonania umowy, ? zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na
zmianę terminu realizacji prac objętych niniejszą umową, ? gdy Zamawiający poleci Wykonawcy
przerwanie wykonywania przedmiotu umowy, ? zmiany w zakresie terminów realizacji inwestycji, w
tym terminów pośrednich, niezależnych od stron umowy m.in. o czas dokonania niezbędnych uzgodnień
z instytucjami zewnętrznymi, wydania decyzji lub pozwoleń ponad okresy wynikające z kodeksu
postępowania administracyjnego. Zmiana terminu określonego w umowie jest możliwa tylko w zakresie
niezbędnym aby Wykonawca po ustaniu przeszkód mógł wykonać przedmiot zamówienia, ? działań osób
trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek
ze stron. d) zmiany wynagrodzenia w przypadku: ? nadzwyczajnej zmiany stosunków przez co
spełnienie świadczenia byłoby połączone zmiana wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany:
a/ stawki podatku od towarów i usług, b/ wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, c/ zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ? jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiana będzie wprowadzona do
umowy od dnia wejścia w życie ustawowych zmian, o których mowa wyżej. 2. W przypadku, gdy
dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1 wymaga zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca
zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-21, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Międzyrzeckim Rejonie
Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie jest Dyrektor Muzeum z siedzibą 66-300
Międzyrzecz,Pniewo 1 , tel.: 95 742 69 30, adres e-mail: biuro@bunkry.pl 2) administrator wyznaczył
inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: ido@miedzyrzecz.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego –
sygnatura akt: MRU.271.1.2019; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)
1) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie:
informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. **
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Wytworzył:
(2019-01-11)
Udostępnił:
Mazurek Anna
(2019-01-11 15:24:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Mazurek Anna
(2019-01-11 15:37:37)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki