Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.

   
 • Data publikacji strony internetowej:
   
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 

Status pod względem zgodności z ustawą

   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

   
           
 • Dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
       
       
 
 
 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 
 
 
   

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Dyrektor Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie.
 • E-mail: biuro@bunkry.pl
 • Telefon: +48957419999
 
 

Każdy ma prawo:

   
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 

Żądanie musi zawierać:

   
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
 • Adres: ul. Pniewo 1
66-300 Międzyrzecz
 • E-mail: biuro@bunkry.pl
 • Telefon: +48957419999
 

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnyc,
 • Biura administracji oraz obsługi znajdują się na parterze,
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia,
 
 
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Mazurek Anna
(2021-03-26 13:49:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Mazurek Anna
(2021-03-26 13:59:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki