REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Zarządzenie Nr 1/2011
Dyrektora Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji
i Nietoperzy w Pniewie w Organizacji
z dnia 03 stycznia 2011 roku 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum
Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w Organizacji

             Na podstawie § 9 pkt 1 Statutu Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji
i Nietoperzy w Pniewie w Organizacji nadanego Uchwałą Rady Miejskiej Nr CXXXVII/371/10
z dnia 5 listopada 2010r.

nadaję

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIĘDZYRZECKIEGO REJONU UMOCNIONEGO - MUZEUM FORTYFIKACJI
I NIETOPERZY W PNIEWIE W ORGANIZACJI


I. Postanowienia ogólne - podstawy prowadzenia działalności


§ 1.1. Międzyrzecki Rejon Umocniony - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
          w Organizacji zwany dalej "Muzeum" jest gminną instytucją kultury, działającą na
          podstawie:
         - Uchwały Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr CXXXVII/371/10 z dnia 5 listopada 2010 roku,
         - ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U. z 1997r. Nr 5 poz.24 z póź.zm.),
         - ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
            (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z póź. zm.),
         - ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 141, poz.1591 z póź.zm.),
         - ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z póź.zm.),
         - postanowień Statutu z dnia 5 listopada 2010r.
       2. Organizatorem Muzeum jest Gmina Międzyrzecz.
       3. Muzeum jest gminną instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną.
       4. Gmina Międzyrzecz, która utworzyła Muzeum zapewnia środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.
       5. Siedzibą Muzeum jest Pniewo, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
       6. Muzeum używa pieczątki prostokątnej o treści: MIĘDZYRZECKI REJON UMOCNIONY - MUZEUM
           FORTYFIKACJI  I  NIETOPERZY W PNIEWIE
           66-300 Międzyrzecz, Pniewo 1
           tel. 95 741 99 99
      7. Regulamin Organizacyjny określa ogólne zasady organizacji i funkcjonowania Muzeum.

II. Cele i zadania Muzeum

§ 2.1. Zadaniem Muzeum jest ochrona i udostępnianie zachowanych fortyfikacji Frontu Fortecznego Łuku
          Odry i Warty (Międzyrzecki Rejon Umocniony), częściowa jego odbudowa oraz gromadzenie, ochrona,
          naukowe opracowywanie i udostępnianie zbiorów dotyczących fortyfikacji i nietoperzy.
      2. Celem Muzeum jest działalność określona art.1 ust.1 Ustawy o Muzeach, która stanowi:
      -  gromadzenie zbiorów obejmujących zakupy, przydziały darowizny, zapisy, depozyty, a także
         obiekty uzyskane drogą badań terenowych, które związane są z historią,
      -  dokumentowanie, katalogowanie, naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
      -  przechowywanie gromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im właściwy stan
         zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich sposób dostępny do celów naukowych,
      -  organizowanie wystaw stałych i czasowych,
      -  prowadzenie działalności popularyzatorskiej, edukacyjnej, badawczej, wydawniczej i kulturalnej,
      -  udostępnianie zbiorów do celów naukowych, ekspozycyjnych i edukacyjnych,
      -  opracowywanie kopii, repliki i realizacja multimedialna przedmiotów o wartości historycznej
          i artystycznej,
      - zapewnienie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
      - prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i publikowanie katalogów, przewodników
         po wystawach w formie druków luźnych i wydawnictw periodycznych oraz innych wydań,
      - organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem
         działalności,
      - organizowanie ruchu turystycznego.

III. Zarządzanie i organizacja Muzeum


§ 3.1. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
          a bezpośredni Burmistrz Międzyrzecza.
      2. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Burmistrz Międzyrzecza
          na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
      3. Dyrektor zarządza Muzeum, reprezentując go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za
          podejmowane decyzje.
      4. Do podstawowych zadań Dyrektora Muzeum należy:
          1) zapewnienie warunków dla sprawnego funkcjonowania Muzeum,
          2) nadzór nad majątkiem i zbiorami Muzeum,
          3) nadzór nad racjonalnym i efektywnym gospodarowaniem mieniem i środkami finansowymi
               Muzeum, 
          4) bezpośrednie kierowanie personelem Muzeum,
          5) utrzymywanie kontaktów z muzeami krajowymi i zagranicznymi oraz właściwymi organami
              administracji samorządowej i rządowej,
          6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń wewnętrznych,
          7) rozliczanie dokumentów finansowych z Głównym Księgowym Muzeum,
          8) przedstawianie Burmistrzowi oraz Radzie Muzeum planów rzeczowych i finansowych
               oraz sprawozdań z ich realizacji,
          9) opracowywanie planów zadań Muzeum oraz zapewnienie terminowego i należytego
               wykonywania tych zadań,
        10) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, obowiązujących
               regulaminów i zarządzeń, bezpieczeństwa i higieny pracy,
        11) sprawowanie nadzoru nad wydawnictwami Muzeum,
        12) kierowanie i nadzór nad działalnością w zakresie prac naukowo-badawczych,
               oświatowych, organizacyjnych i promocyjnych,
        13) kierowanie i nadzór w zakresie inwentaryzacji zbiorów muzealnych; badań i opracowań
              naukowych; gromadzenia, przechowywania i konserwacji zbiorów; zabezpieczenia zbiorów
              przed kradzieżą, pożarem i uszkodzeniem; urządzenia ekspozycji stałych i wystaw czasowych,
       14) nadzór nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym mienia Muzeum w tym zabezpieczenia
              p.poż.,
       15) udzielanie zamównień publicznych,
       16) ustalanie opłat za wstęp do Muzeum oraz tryb pracy, zgodnie z ustawą o Muzeach,
       17) prowadzenie spraw administracyjnych i pracowniczych.
    5. Dyrektor Muzeum przyjmuje interesantów w dni powszednie w godzinach pracy Muzeum.
    6. W Muzeum istnieją następujące kierownicze stanowiska pracy:
     -  Dyrektor Muzeum, powołany przez Burmistrza Międzyrzecza, zgodnie z obowiązującymi
        przepisami,
      - Główny Księgowy Muzeum, powołany przez Dyrektora Muzeum,
    7. Główny Księgowy Muzeum jest odpowiedzialny za całokształt gospodarki finansowo-
        rzeczowej Muzeum, prowadzonej na zasadach określonych dla instytucji kultury.

    Do zadań Głównego Księgowego należy:
   
- prowadzenie całokształtu spraw finansowych Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi:
      czyli opracowywanie planów finansowych i zabezpieczenie ich prawidłowej realizacji w oparciu
      o obowiązujące przepisy prawne i inne akty normatywne,
    - opracowanie wraz z Dyrektorem Muzeum projektu rocznego budżetu Muzeum,
    - sporządzanie analizy wykorzystania środków będących w dyspozycji Muzeum,
    - sprawozdawczość finansowa i statystyczna,
    - opracowywanie instrukcji obiegu dokumentów finansowych oraz nadzór i kontrola realizacji zaleceń
      w niej zawartych, jak również wszystkich innych operacji finansowo-rzeczowych, realizowanych
      przez upoważnionych pracowników Muzeum,
   -  nadzór nad prawidłowym wydawaniem, prowadzeniem i rozliczaniem wpływów z kwitariuszy przychodowych,
       raportów kasowych, zaliczek i innych zobowiązań finansowych,
   -  stała kontrola kasy Muzeum, 
   -  prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz nadzór nad gospodarką rzeczowo-materiałową i mieniem Muzeum,
   -  opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Muzeum,
      dotyczących prowadzenia rachunkowości, a wszczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów,
      zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
   -  prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, ustalanie i terminowa realizacja wynagrodzeń,
      honarariów i innych świadczeń pracowniczych oraz prowadzenie ewidencji tych wypłat,
   - prowadzenie całokształytu spraw wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów
      o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych,
   - prowadzenie rachunku ZFŚS (świadczenia urlopowe) i innych funduszy celowych,
   - rozliczanie wyjazdów służbowych pracowników,
   - współdziałanie ze wszystkimi działami w zakresie prawidłowego gospodarowania , dokumentowania
      działań gospodarczych, inwentaryzowania składników majątkowych, zabezpieczenia majatku Muzeum
      itp.,
   - prowadzenie spraw administracyjnych Muzeum.
8. Dyrektora podczas jego nieobecności w sprawach merytorycznych zastępuje Główny Ksiegowy lub
    inna osoba wskazana przez dyrektora odrębnym upoważnieniem.
9. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.
10. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Burmistrz Międzyrzecza.
11. Rada Muzeum działa na podstawie ustawy o Radzie Muzeum oraz Regulaminu Pracy Rady.

IV. Struktura i System Organizacyjny Muzeum

§ 4.1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Muzeum przedstawia schemat organizacyjny stanowiący
          załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
      2. Zakres działania poszczególnych działów i stanowisk pracy ustala Dyrektor.
      3. W skład strukturu organizacyjnej Muzeum wchodzą III podstawowe działy, którymi kieruje
          Dyrektor Muzeum:
          1. Dział Administracyjno-Gospodarczy
          2. Dział Naukowo-Edukacyjny
          3. Centrum Obsługi Zwiedzających
       4. Zadania Działów:

    DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

       1) administruje obiektami i gospodaruje majatkiem ruchomym Muzeum, a także prowadzi 
            i przechowuje związaną z tym dokumentację,
       2) odpowiada za utrzymanie porządku i czystości w obiektach i na terenie Muzeum,
       3) sprawuje ochronę obszarów, obiektów i urządzeń muzealnych,
       4) chroni muzealia przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
       5) prowadzi ewidencję składników majatkowych Muzeum,
       6) prowadzi inwentaryzację środków trwałych Muzeum,
       7) zajmuje się zaopatrzeniem w sprzęt techniczny i biurowy oraz zabezpieczenie
           wszelkich srodków związanych z pracami porządkowymi,
      8) prowadzi niezbędne czynności organizacyjno-techniczne oraz sporządza niezbędną
          dokumentację w zakresie dotyczącym spraw związanych z udzielaniem zamówień
          publicznych,
      9) zleca i wykonuje prace remontowo-konserwatorskie na terenie Muzeum,
    10) opracowuje plany remontów i konserwacji muzealiów,
    11) uczestniczy w działalności wystawienniczej i edukacyjnej Muzeum oraz obsłudze
           zwiedzających. 

    DZIAŁ NAUKOWO - EDUKACYJNY
        1) sprawuje nadzór naukowy nad realizowanymi w Muzeum projektami badawczymi,
        2) organizuje sesje naukowe i popularnonaukowe,
        3) udziela informacji naukowej,
        4) organizuje i koordynuje działalność naukową,
        5) inicjuje, przygotowuje i organizuje wystawy czasowe,
        6) zajmuje się sprawami związanymi z aranżacją plastyczną ekspozycji muzealnej
            i wystaw stałych,
       7)  opracowuje katalogi, zaproszenia i materiały pomocnicze dotyczace realizowanych wystaw,
       8) przygotowuje materiały dydaktyczne przeznaczone dla uczestników warsztatów
           i seminariów organizowanych przez Muzeum,
       9) uczestniczy w działalności edukacyjnej Muzeum oraz obsłudze zwiadzających.

    CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH
        1) obsługuje punkt informacji muzealnej,
        2) prowadzi ewidsencję zwiedzających,
        3) odpowiada za obsługę zwiedzających,
        4) świadczy i koordynuje usługi przewodnickie,
        5) prowadzi wszelkie sprawy związane z udostępnianiem ekspozycji muzealnej
            i wystaw stałych,
       6) administruje i redaguje stronę internetową Muzeum,
       7) odpowiada za obsługę ekip filmowych realizujących zdjęcia na terenie Muzeum,
       8) odpowiada za promocję Muzeum w prasie, radiu i telewizji,
       9) inicjuje i reazlizuje działania związane z kreowaniem wizerunku Muzeum,
      10) uczestniczy w działalności edukacyjnej Muzeum oraz w obsłudze zwiedzających.

  5. W ramach działów Dyrektor tworzy stanowiska pracy.
  6. Organizacją prezentacji ekspozycji prezentowanej w ramach działów, które tworzą
      ogólną ekspozycję Muzealną zajmuje się asystent muzealny.
  7. Asystent muzealny podlega Dyrektorowi Muzeum.
  8. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Muzeum otrzymują zakresy czynności i obowiązków.

V. Czas pracy Muzeum
    1. Czas pracy pracowników Muzeum wynosi 40 godzin tygodniowo.
    2. Godziny rozpoczynania i kończenia pracy:
        - w okresie od 01.04 do 15.10          od godz. 900 do godz. 1700
        - w okresie od 16.10 do 31.03          od godz. 800 do godz. 1600
    Zmiany godzin rozpoczynania i kończenia pracy określone będą odrębnym Zarządzeniem.

 

VI. Majątek i Finanse Muzeum


   1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o
       organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
   2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan działalności Muzeum, zatwierdzony
       przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Gminy.
   3. Majątek Muzeum może być wykorzystany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania
       statutowego Muzeum.
   4. Przychodami Muzeum są:
       - wpływy z prowadzonej  działalności statutowej,
       - dotacje budżetowe,
       - dobrowolne wpłaty, darowizny i zapisy osób fizycznych oraz prawnych.
   5. Do składania oświadczeń w imieniu Muzeum w zakresie praw, oboowiązków majątkowych
       i finansowych wymagane jest współdziałanie Dyrektora i Głównego Księgowego lub
       osób przez nich upoważnionych.
   6. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
       - sprzedaży wydawnictw, pamiatek, replik przedmiotów historycznych, materiałów
          promocyjnych i wyrobów przemysłów kultury,
       - przygotowania i udostępniania muzealiów, ich kopiowania, filmowania, fotografowania,
       - organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli,
         koncertów, pokazów, konferencji, szkoleń i innych spotkań,
      - działalność gastronomiczną,
      - wynajmowania składników majątkowych (sale wystawowe, gabloty, akcesoria wystawowe),
      - publikacji i rozpowszechniania wydawnictw z zakresu swojej działalności.
   7. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane zgodnie z Ustawą o
       Muzeach wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.
   8. Obsługę prawną, bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalistyczną ochronę urządzeń
       Muzeum w zakresie ochrony przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej itp. pełnią osoby
       i firmy nie wchodzące w skład struktury organizacyjnej Muzeum. 

 

 VII. Przepisy Końcowe

   1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miejska  w Międzyrzeczu
       na wniosek Burmistrza Międzyrzecza, który jest Organizatorem Muzeum w trybie 
       przewidzianym w obowiązujacych przepisach.
   2. Regulamin niniejszy łącznie ze statutem i regulaminem pracy Muzeum stanowi całość
       przepisów regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania, o ile
       późniejsze przepisy w tym względzie nie będą stanowić inaczej.
   3. Każda zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej.
    
   
                                                                           D Y R E K T O R
                                                 Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum
                                                       Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
                                                           
                                                                       (-) Leszek Lisiecki

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       ---------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik Nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego-Muzeum
Fortyfikacji i Nietoperzy
w Pniewie w Organizacji

 


STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  MUZEUM  MIĘDZYRZECKIEGO  REJONU
UMOCNIONEGO - MUZEUM FORTYFIKACJI  I  NIETOPERZY W PNIEWIE
W ORGANIZACJI

 


1. DYREKTOR  MUZEUM
2. GŁÓWNY  KSIĘGOWY
3. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY
    - referent - kasjer
    - kasjer
    - rzemieślnik - specjalista
4. DZIAŁ NAUKOWO - ADMINISTRACYJNY
    - asystent muzealny
5. CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJACYCH
    - przewodnik muzealny

Główny Księgowy, pracownicy działów wymienieni w pkt.3,4,5 podlegają Dyrektorowi
Muzeum.

                                                              D Y R E K T O R
                                       Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum
                                               Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

                                                           (-) Leszek Lisiecki

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       ------------------------------------------------------------------------------------------------

     

Zarządzenie Nr 4/2012
Dyrektora Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego-Muzeum Fortyfikacji
i Nietoperzy w Pniewie
z dnia 16.08.2012r.

W sprawie zmiany zarządzenia Regulaminu Organizacyjnego Międzyrzeckiego
Rejonu Umocnionego-Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

W Zarządzeniu Nr 1/2011 Dyrektora Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum
Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w Organizacji z dnia 03 stycznia 2011r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego wprowadza się następujące zmiany:


§ 1
Dodaje się punkt VIII Działalność Kontrolna o brzmieniu:
1. Kontrolę zarządczą w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym - Muzeum
    Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie stanowi ogół działań podejmowanych dla
    zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny,
    oszczędny i terminowy.
2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
    a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
    b) skuteczności i efektywności działania,
    c) wiarygodności sprawozdań,
    d) ochrony zasobów,
    e) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
    f) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
    g) zarzadzania ryzykiem.
3. System kontroli zarządczej w MRU obejmuje:
    a) samokontrolę,
    b) kontrolę wewnetrzną,
    c) kontrolę zewnętrzną,
    d) kontrolę finansową,
    e) audyt wewnętrzny z Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu,
    f) nadzór sprawowany przez:
       - kadrę kierowniczą zgodnie z podziałem kompetencji zadań,
       - Burmistrza Międzyrzecza poprzez upoważnionych pracowników w zakresie
         nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi gminy Międzyrzecz.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania kontroli zarządczej określa Dyrektor MRU
    w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 2
W pozostałym zakresie treść Regulaminu pozostaje bez zmian.
§ 3
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora MRU.


                                       
                                                        D Y R E K T O R
                                Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum
                                          Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

                                                   (-)  Leszek Lisiecki

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    -------------------------------------------------------------------------------------

                                        

  Zarządzenie NR 8/2013
Dyrektora Międzyrzeckiego Rejonu
Umocnionego-Muzeum Fortyfikacji
i Nietoperzy w Pniewie
z dnia 13.12.2013r.

W sprawie zmiany zarządzenia wprowadzajacego Regulamin Organizacyjny
Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego- Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie

W Zarządzeniu Nr 1/2011 Dyrektora Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w Organizacji z dnia 03 stycznia 2011r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego wprowadza się następujace zmiany:

 

§1
§ 4 wprowadza się następujące zmiany:
Wykreśla się punkt 6 i 7.

§2
Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie otrzymuje brzmienie:

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA MIĘDZYRZECKIEGO REJONU
UMOCNIONEGO-MUZEUM FORTYFIKACJI I NIETOPERZY
W PNIEWIE W ORGANIZACJI

1. DYREKTOR  MUZEUM
2. GŁÓWNY KSIĘGOWY
3. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
4. DZIAŁ NAUKOWO-EDUKACYJNY
5. CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH


§3
W pozostałym zakresie treść zarządzenia NR 1/2011 pozostaje bez zmian.

§4
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

                                                               DYREKTOR
                                 Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego-Muzeum
                                       Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie   
       
                                           
                                                        (-) Leszek Lisiecki
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             -----------------------------------------------------------------------

     
    

     


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mazurek Anna
(2012-10-17 13:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Mazurek Anna
(2017-01-12 09:21:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki